Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pradinėse klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Pradinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688), Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2023 – 2024 m. m. ugdymo planais, patvirtintais mokyklos direktoriaus. 

Pradinio ugdymo trukmė – ketveri metai, per kuriuos įgyjamas pradinis išsilavinimas. 

Pradinio ugdymo tikslas – išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką. 

Pradinio ugdymo turinį sudarančios ugdymo sritys – kalbinis (valstybinė, gimtoji, užsienio kalbos), dorinis (tikyba arba etika), gamtamokslinis ir socialinis (pasaulio pažinimas), matematinis (matematika), meninis ir technologinis (dailė, muzika, šokis, technologijos), fizinio ugdymo ir sveikatos (fizinis ugdymas) ugdymas. 

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30