Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021-06-17 17:46:23 384.56 KB
Vidaus tvarkos taisyklės 2021-06-17 17:46:24 287.65 KB
Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:25 353.92 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-07-07 13:22:39 194.08 KB
Vadovėlių įsigijimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:26 207.57 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:28 0.99 MB
Elektroninio dienyno naudojimosi tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:29 197.94 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:29 222.58 KB
Vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas 2022-01-15 19:22:07 229 KB
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos integravimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:31 221.85 KB
Smurto bei patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-19 16:18:24 265.97 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:32 301.5 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo, įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:33 204.35 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos ugdymo organizavimo 2020-2021 m. m. tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:36 203.96 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2021-06-17 17:46:37 314.27 KB
Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 1 2021-06-17 17:46:37 57.77 KB
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2021-06-17 17:46:38 54.98 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos nuotolinio mokymo(si) sistemos aprašas 2021-06-17 17:46:38 371.7 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo bei nemokamo maitinimo organizavimo karantino metu 1 2021-06-17 17:46:39 388.35 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo bei nemokamo maitinimo organizavimo karantino metu 2 2021-06-17 17:46:40 388.35 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2021-06-17 17:46:40 314.27 KB
Dėl mokyklų ugdymo proceso karantino metu 2021-06-17 17:46:41 760.07 KB
Nutarimas dėl LR Vyriausybės 2020-11-04 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2021-06-17 17:46:42 282.89 KB
Bibliotekos nuostatai 2021-07-07 13:15:52 48 KB
Tvarkos
Mokyklos transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021-07-07 14:21:45 201.25 KB
Mokinių bendrojo lavinimo dalyko programos kurso keitimo tvarkos aprašas 2021-07-15 16:31:07 204.58 KB
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarka 2021-07-15 16:30:52 218.37 KB
Gimnazijos olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-15 16:30:48 189.78 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema bendrojo ugdymo istaigoje 2021-07-15 16:30:40 584.41 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka 2021-07-15 16:30:32 515.44 KB
Ugdymo organizavimo 2020–2021 mokslo metais tvarkos aprašas 2021-07-15 16:27:36 41.5 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-07-20 15:43:35 56.5 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas 202.51 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. 09 mėn. 25d. 73.16 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. 10mėn. 13 d. 98.32 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. 11 mėn. 06 d. 314.36 KB
Dėl trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4d. sprendimo Nr. S1-378 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 2021-11-07 22:55:13 90.08 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 2021-12-07 14:02:53 8.63 MB
Centralizuoto mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas 125.22 KB
Pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 74.5 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir interventijos tvarkos aprašas 79 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema bendrojo ugdymo įstaigoje 107.5 KB
Pamokų stebėjimo tvarkos aprašas 74.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022 m. gruodžio 16 d. 201.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2023 m. rugsėjo 5 d. 201.5 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimo lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 34.5 KB
Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas 2024-03-05 17:34:51 47.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas 108.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 510.5 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-07 15:37:51 64.5 KB
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 310.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-12-27 17:59:46 129.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2024 m. viešųjų pirkimų planas 112.5 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu 35.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į bendrojo ugdymo klases 191.13 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 380.85 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021–2024 m. m. 2021-12-07 15:21:18 208.5 KB
Ugdymo veiklos planas 2020-2021 m. m. 2021-12-07 15:24:13 360 KB
2020 m. vadovo ataskaita 2021-07-07 15:39:56 288.14 KB
2019 m. vadovo ataskaita 2021-07-07 15:39:56 453.7 KB
2018 m. vadovo ataskaita 2021-07-07 15:39:56 2.1 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. IV ketv. 2021-07-07 15:39:56 40.32 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. III ketv. 2021-07-07 15:39:56 147.35 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv. 2021-07-07 15:39:57 141.76 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketv. 2021-07-07 15:39:57 141.56 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 IV ketv. 2021-07-07 15:39:57 141.63 KB
Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021 m. 2021-10-28 19:39:16 42.5 KB
2021-2022 m. metodinės tarybos veiklos planas 63 KB
Mokinių pasiekimų gerinimo planas 42.5 KB
Trakų rajono mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo 2022-2026 metų planas 1.19 MB
Veiklo planas 2022-2023 m.m. 358 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2023-02-23 10:11:38 262 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos direktorės 2022 metų veiklos ataskaita 2023-02-23 10:05:57 2.62 MB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. Ugdymo Planas 1.13 MB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2023 m. vadovo veiklos ataskaita 11.87 MB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2023 -2024 m.m. veiklos planas 372 KB
Kiti dokumentai
Dalyko keitimo tvarka 2022-01-15 19:48:54 76 KB
Ilgalaikio plano forma 2022-01-15 19:49:08 33.5 KB
Individualizuotos programos forma 2022-01-15 19:49:08 70 KB
Prašymas 2022-01-15 19:49:21 41 KB
Pritaikytos programos forma 2022-01-15 19:49:22 68 KB
Renginio aprašymo forma 2022-01-15 19:49:22 39 KB
Neformaliojo švietimo pasiūlos lapas 37 KB
Prašymas dėl dalyko modulio atsisakymo 28.5 KB
Prašymas dėl dalyko modulio pasirinkimo priedas 1 28.5 KB
Dėl praleistų pamokų pateisinimo dėl ligos 59 KB
Apsilankymo informacija tėvams 0.96 MB
Pamokos plano forma 34 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m. finansinės ataskaitos
2024 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas I ketvirtis 5.05 MB
2023 m. finansinės ataskaitos
2023 m. Finansų ataskaita I ketv. 2024-02-08 14:56:47 7.65 MB
2023 m. Finansų ataskaita II ketv. 2024-02-08 14:57:45 4.28 MB
Finansų ataskaita III ketv. 2023 m. 2024-02-08 14:58:19 5.01 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d. 2024-03-18 15:08:17 556.2 KB
2022 m. finansinės ataskaitos
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. kovo 31 d. 2023-05-11 09:20:00 4.94 MB
Finansų ataskaitų aiškinamasis raštas ii ketv. 2024-02-08 15:03:36 5.15 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas iii ketv. 2022 m. 2024-02-08 15:03:01 5.89 MB
2021 m. finansinės ataskaitos
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 2022-01-15 21:12:31 4.83 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-01-15 21:12:39 4.97 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis 517.99 KB
2020 m. finansinės ataskaitos
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-17 16:04:03 0.98 MB
Finansinė ataskaita II ketv. 2021-06-17 16:04:03 4.94 MB
2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-06-17 16:04:03 4.32 MB
2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-01-15 21:04:28 4.32 MB
2020 metinis aiškinamasis raštas 2022-01-15 21:03:58 9.14 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-01-15 21:03:47 4.83 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-01-15 21:03:34 4.97 MB
2019 m. finansinės ataskaitos
2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-06-17 15:45:15 90.06 KB
2018 m. finansinės ataskaitos
2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita. 2021-06-17 15:54:13 3.47 MB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita. 2021-06-17 15:54:13 3.48 MB
2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-06-17 15:54:13 7.47 MB
2017 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita 2017 III KETV  2021-06-17 15:55:19 177.01 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017m birželis 2021-06-17 15:55:19 174.11 KB
Finansinė būklės ataskaita 2017 m. II dalis 2021-06-17 15:55:19 36.74 KB
Finansinė būklės ataskaita 2017 m. I dalis 2021-06-17 15:55:19 40.01 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017 I ketv. 2021-06-17 15:55:19 174.12 KB
2016 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita 2016 IV ketv. 2021-06-17 16:03:22 174.11 KB
Finansinės būklės ataskaita, III ketvirtis 2016 2021-06-17 16:03:22 180 KB
20 VSAFAS 4 priedas 2016 m 2021-06-17 16:03:22 162.92 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-07-07 13:22:39 194.08 KB
15 dienų valgiaraštis 2-6 metų vaikams 2.25 MB
15 dienų valgiaraštis 7-10 metų mokiniams 1.8 MB
15 dienų valgiaraštis nuo 11 metų mokiniams 1.77 MB
Valgiaraštis 2023-2024 m.m. 1 7.15 MB
Valgiaraštis 2023-2024 m.m. 2 2023-09-25 16:36:16 8.97 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2024 m. biudžeto ataskaitos
2024 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-04-24 17:51:40 6.1 MB
2024 m. pusmečio aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 6.26 MB
2023 m. biudžeto ataskaitos
2023 m. Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. 2024-02-08 15:18:47 6.34 MB
2023 m. Biudžeto vykdymo ataskaita III 2024-02-08 15:19:41 7.01 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita metinė 2024-02-08 15:19:54 5.46 MB
2023 m. pusmečio aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 7.25 MB
2022 m. biudžeto ataskaitos
2022 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-02-08 15:04:34 7.91 MB
Biudžeto ataskaita I k. 2022 m. kovo 31 d. 7.03 MB
2022 m. III ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-02-08 15:16:32 7.47 MB
2021 m. biudžeto ataskaitos
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-02-08 15:49:19 7.9 MB
2021 m. ii ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-02-08 15:51:22 7.05 MB
2021 m. 9 mėnesių aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-02-08 15:54:55 5.6 MB
2021 metų metinis aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-02-08 15:55:39 6.16 MB
2020 m. biudžeto ataskaitos
2020 m. biudžeto metinė ataskaita 2021-06-17 16:22:33 9.14 MB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2021-06-17 16:22:33 8.56 MB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2021-06-17 16:22:33 5.75 MB
2020 m. I ketv.  biudžeto finansinės būklės ataskaita 2021-06-17 16:22:33 4.96 MB
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-02-08 15:52:26 5.75 MB
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-02-08 15:58:28 8.56 MB
2019 m. biudžeto ataskaitos
2019 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita 2021-06-17 16:26:16 7.2 MB
2019 m. III ketv. biudžeto finansinės būklės ataskaita. 2021-06-17 16:26:16 114.26 KB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. 2021-06-17 16:26:16 114.26 KB
2019 m. pusmečio biudžeto finansinės būklės ataskai 2021-06-17 16:26:16 3.87 MB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. 2021-06-17 16:26:16 1.76 MB
2019 m. I ketv. biudžeto  2021-06-17 16:26:16 4.7 MB
2018 m. biudžeto ataskaitos
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. 2021-06-17 16:30:11 1.81 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. 2021-06-17 16:30:11 1.81 MB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. 2021-06-17 16:30:11 1.84 MB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. 2021-06-17 16:30:11 1.9 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2024 m. darbo užmokeščio ataskaita
Bruto VDU ataskaita I ketv. 2024-06-12 15:44:28 126.4 KB
2023 m. darbo užmokesčio ataskaita
2023 m. Bruto VDU ataskaita II ketv. 2024-02-08 16:36:07 126.41 KB
Bruto VDU ataskaita III ketv. 2023 m. 2024-02-08 16:36:33 126.04 KB
Bruto VDU ataskaita IV ketv. 2023 m. 2024-02-08 16:37:00 125.91 KB
2022 m. darbo užmokesčio ataskaitos
VDU ataskaita III ketv. 2022 m. 2024-02-08 16:32:38 30 KB
2021 m. darbo užmokesčio ataskaitos
2021 m. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 55 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-12-27 17:59:46 129.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2024 m. viešųjų pirkimų planas 112.5 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021-07-07 14:21:45 201.25 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021 m. 2021-10-28 19:39:16 42.5 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-07-20 15:43:35 56.5 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų valdymo planas 1.35 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 75.5 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021m.m 77 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-07 15:37:51 64.5 KB
Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos organizavimas 2021-07-05 12:37:36 170.74 KB
Gimnazijos tarybos narių teisės ir pareigos 2021-07-05 12:37:36 136.53 KB
Gimnazijos-tarybos-nuostatai 2021-07-05 12:37:36 79.32 KB
Gimnazijos-tarybos-veiklos-planas-2020-2021-m.m. 2021-07-05 12:37:37 37 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2021-07-07 13:15:52 48 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-07-07 13:09:10 34 KB
Darbuotojų pareiginiai nuostatai Atnaujinta Dydis
Budėtojo pareigybiniai nuostatai 2021-07-15 16:41:10 16.16 KB
IT inžinieriaus pareigybiniai nuostatai 2021-07-15 16:41:28 17.32 KB
Kiemsargio pareigybiniai nuostatai 2021-07-15 16:41:42 17.76 KB
Ukvedys 2021-07-15 16:40:04 16.47 KB
Statinių priežiūros darbininko 2022-10-20 18:46:15 62 KB
Gazetka Atnaujinta Dydis
BIGOS Nr. 1 2021-07-22 15:51:10 2.31 MB
BIGOS Nr. 2 2021-07-22 15:51:15 2.31 MB
BIGOS Nr. 3 2021-07-22 15:51:20 2.39 MB
BIGOS Nr. 4 2021-07-22 15:51:22 1.63 MB
BIGOS Nr. 5 2021-07-22 15:51:27 2.7 MB
BIGOS Nr. 6 2021-07-22 15:51:30 1.74 MB
BIGOS Nr. 7 2021-07-22 15:51:31 1.23 MB
BIGOS Nr. 8 2021-07-22 15:51:33 1.74 MB
BIGOS Nr. 9 2021-07-22 15:51:38 2.21 MB
BIGOS Nr. 10 2021-07-22 15:51:40 1.76 MB
BIGOS Nr. 11 2021-07-22 15:51:42 1.67 MB
BIGOS Nr. 12 2021-07-22 15:51:44 1.04 MB
BIGOS Nr. 13 2021-07-22 15:51:45 959.32 KB
BIGOS Nr. 14 2021-07-22 15:51:47 1.34 MB
BIGOS Nr. 15 2021-07-22 15:51:49 1.42 MB
BIGOS Nr. 16 2021-07-22 15:51:50 1.46 MB
BIGOS Nr. 17 2021-07-22 15:51:56 2.46 MB
BIGOS Nr. 18 2021-07-22 15:51:58 1.64 MB
BIGOS Nr.19 2021-07-22 15:52:05 3.41 MB
BIGOS Nr.20 2021-07-22 15:52:07 1.67 MB
BIGOS Nr.21 2021-07-22 15:52:13 2.65 MB
BIGOS Nr.22 2021-07-22 15:52:14 1.19 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2021-09-22-d. įsakymas Nr.-V-2142 2021-11-08 11:27:58 1.07 MB
Administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo organizuoti koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose 2021-11-08 11:27:59 1.04 MB
Sutikimas savitestavimui 2021-11-08 11:28:00 346.98 KB
Pranešimai apie paskelbtas prastovas 2021-11-08 11:28:01 207.88 KB
Veiksmų planas nustačius COVID-19 2021-11-08 11:28:01 382.13 KB
Saugos užtikrinimo reikalavimai 2021-11-08 11:28:02 224.25 KB
Sveikatos užtikrinimo planas 2021-11-08 11:28:02 219.83 KB
Sveikatos ir saugos užtikrinimo tvarkos aprašas 2021-11-08 11:28:03 250.95 KB
Informacija darbuotojui jei jums patvirtinta COVID-19 liga 2021-11-08 11:28:04 3.91 MB
Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo pakeitimo V-384 2021-11-08 11:28:04 321.9 KB
271630792_4795227700524223_480797134887041719_n 200.44 KB
245426971_4795227513857575_218883570491996112_n (1) 208.46 KB
271651797_4795228210524172_3612994787988708782_n (1) 346.29 KB
271831985_4795228030524190_7416310729076833874_n (1) 195.66 KB
271936415_4795227843857542_9182219304427058448_n 198.67 KB
272148773_4795228397190820_5455602440369104103_n (1) 333.76 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Klasės valandėlių laikas 2021-2022 m. m. 35 KB
Pamokų tvarkaraštis 5-8, IG-IVG klasėms 2021-2022 m. m. 177 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2021-2023 m. m. 2021-12-07 15:41:31 53.5 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Vidurinio ugdymo programos ugdymo planas 2021-12-07 15:47:43 168.5 KB
PUPP Atnaujinta Dydis
Matematikos PUPP programa 2022-11-25 20:31:43 323.03 KB
2022-2023 m.m. PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-25 20:11:10 511.38 KB
2022-2023 m.m. PUPP tvarkaraštis 210.37 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP programa 2022-11-25 20:25:21 60.5 KB
Gimtosios (lenkų) kalbos PUPP programa 242.22 KB
Brandos egzaminai 2021-2022 m. m. Atnaujinta Dydis
Brandos darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas 2021-12-07 19:36:39 38.5 KB
2021–2022 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2021-12-07 19:36:39 66 KB
Informacija apie brandos egzaminus 2021-2022 m. m. 2021-12-07 19:36:39 41.5 KB
Brandos darbo programa 2021-12-07 19:36:39 135.67 KB
2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m. Brandos darbo vykdymo instrukcija III gimnazijų klasių mokiniams 2021-12-07 19:36:39 481.77 KB
2021-2022 m. m. Brandos darbo vykdymo instrukcija 2021-12-07 19:36:39 481.68 KB
Reikalavimas kandidatams 2021-12-07 19:36:39 116.2 KB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-12-07 19:36:39 668.17 KB