Mokytojų taryba


Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti:

 • ją sudaro Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į Gimnazijos mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, Gimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys;
 • Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame mokslo metų Mokytojų tarybos posėdyje;
 • Mokytojų tarybos posėdžiai vyksta pagal metinį veiklos planą. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokytojų tarybos pirmininkas. Gimnazijos direktorius gali šaukti neeilinį Mokytojų tarybos posėdį;
 • Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus;

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • svarsto mokymo eigą, ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos strategijos ir veiklos planavimo, aptaria ugdymo planų, Bendrųjų ugdymo programų ir išsilavinimo standartų įgyvendinimo klausimus;
 • svarsto mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatus;
 • tvirtina mokytojų atestavimo perspektyvinę programą;
 • priima nutarimus Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytais klausimais;
 • priima nutarimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnį kursą, šalinimo iš mokyklos, leidimo laikyti egzaminus, baigimo dokumentų išdavimo, apdovanojimo;
 • renka atstovus į mokyklos tarybą ir mokytojų atestacijos komisiją.

 

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30